Text correction home

Getting started

Thống kê về sửa lỗi văn bản

Số độc giả: 25
Số người đã tham gia việc sửa lỗi văn bản: 11
Tổng số lỗi đã được sửa: 126 (7 do người dấu tên sửa đổi)

Completely correct

Blocks
15
of 6,167
0.2%
Bài báo
2
of 807
0.2%
Trang
0
of 214
0.0%
Số
0
of 27
0.0%

Bảng lưu danh thành tích đóng góp

1.
Stefan
55
2.
mdewsnip
25
3.
Dang Quoc Tuan
12
4.
Stephanie_Williams
6
5.
Shane
6
6.
vsk
5
7.
Rose Holley
4
8.
Jeff
2
9.
Mims
2
10.
Malita
1
11.
tuandq
1