Sửa lại phần văn bản: Hawkes Bay Weekly Times, Tập I, Số 8, 14 Tháng Một 1867

Quay trở về chế độ xem tài liệu
Lựa chọn phần của số báo để chỉnh sửa phần văn bản của nó.