Nagoya Castle, Nagoya, Aichi Prefecture, Japan

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Nagoya Castle, Nagoya, Aichi Prefecture, Japan
Format
Image
Type
Photograph
Source file type
JPEG image
Width
3840 px
Height
2160 px
Filesize
4.38 MB