Lennox Castle, Lennoxtown, East Dunbartonshire, Scotland

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Lennox Castle, Lennoxtown, East Dunbartonshire, Scotland
Format
Image
Type
Photograph
Source file type
JPEG image
Width
2280 px
Height
2783 px
Filesize
1.47 MB