Windsor Castle, Windsor, Berkshire, England

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Windsor Castle, Windsor, Berkshire, England
Format
Image
Type
Photograph
Source file type
JPEG image
Width
2576 px
Height
1932 px
Filesize
1.15 MB