Oklahoma State highway system 1927

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Oklahoma State highway system 1927
Format
Image
Type
Map
Source file type
JPEG image
Width
2365 px
Height
1704 px
Filesize
731.02 KB