Africa political

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Africa political
Format
Image
Type
Map
Source file type
JPEG image
Width
7812 px
Height
8980 px
Filesize
6.81 MB