Northern Greece

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Northern Greece
Format
Image
Type
Map
Source file type
JPEG image
Width
4668 px
Height
3785 px
Filesize
5.05 MB