Irene Cahen d-Anvers

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Irene Cahen d-Anvers
Creator
Edvard Munch
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
942 px
Height
1200 px
Filesize
267.34 KB