The Scream

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
The Scream
Creator
Edvard Munch
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
1958 px
Height
2480 px
Filesize
1.49 MB