The Last Supper

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
The Last Supper
Creator
Leonardo da Vinci
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
5381 px
Height
2926 px
Filesize
8.68 MB