The Creation of the Heavens

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
The Creation of the Heavens
Creator
Michelangelo Buonarroti
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
4096 px
Height
1963 px
Filesize
754.72 KB