Les Demoiselles d'Avignon

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Les Demoiselles d'Avignon
Creator
Pablo Picasso
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
5584 px
Height
5817 px
Filesize
8.14 MB