The Two Brothers

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
The Two Brothers
Creator
Pablo Picasso
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
2407 px
Height
3274 px
Filesize
1.72 MB