Wheatfield with Crows

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Wheatfield with Crows
Creator
Vincent Van Gogh
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
4921 px
Height
2361 px
Filesize
2.11 MB