Prince of Wales School

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Prince of Wales School
Format
Image
Type
Postcard
Source file type
JPEG image
Width
1249 px
Height
806 px
Filesize
116.38 KB