Veridian digital collection software demo

Giới thiệu về bộ sưu tập này

Xin chào mừng đến với phiên bản giới thiệu của phần mềm Quản lý và hiển thị tài liệu số Veridian™. Để biết thêm thông tin về hệ thống phần mềm này, hãy liên hệ với contact us at www.veridiansoftware.com.
Bộ sưu tập này có 65 số gồm 439 trang và 334 bài báo.

Ấn phẩm đặc sắc trong bộ sưu tập